Samen1Plan Gent is een 1gezin, 1plan project (meer capaciteit en meer samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Samen1Plan Gent wil kinderen, jongeren en gezinnen in Gent tijdige en betekenisvolle hulp bieden wanneer daar nood aan is. Het netwerk wil dit doen aan de hand van volgende principes.

 • Wijkgerichte focus - Lokale noden – lokale kansen
 • Inzetten op toegankelijkheid en zichtbaarheid
 • Regie bij het gezin
 • Krachtgericht en netwerkversterkend werken
 • Continuïteit
 • Subsidiariteit
 • Meerwaarde voor organisaties

Meer duiding nodig? Lees verder onder de foto.

puzzel

Wijkgerichte focus:

Samen1Plan Gent wil hulp en zorg zo dicht mogelijk bij gezinnen en burgers te brengen. Het wil ook kunnen inspelen en voortbouwen op lokale krachten en lokale noden. Om dit te kunnen doen, is het cruciaal om de ontwikkelingen op wijkniveau goed te kennen en als jeugdhulp ook gekend te zijn in de wijken.

Het is niet mogelijk noch noodzakelijk dat alle partners van Samen1Plan Gent zich wijkgericht organiseren. Er zijn jeugdhulppartners in het netwerk die de wijkgerichte verbinding volop aan het leggen zijn (of reeds gelegd hebben), zoals brede instap actoren, dagcentra, verbindingsteam, eerstelijnspsychologen, … Op die evolutie zet Samen1Plan Gent verder in.

Zichtbaar en toegankelijk: 

Er liggen minstens twee uitdagingen op tafel waarmee Samen1Plan Gent aan de slag gaat:

 • De uitbouw van een warm en professioneel onthaal van kinderen, jongeren, hun opvoedingsverantwoordelijken en actoren/ professionals uit hun leefomgeving die een hulpvraag hebben.

De Brede Instap Werkgroep zoekt uit hoe dit op een haalbare manier te concretiseren. Daarbij worden linken gelegd met de evoluties die Huis van het Kind Gent doormaakt inzake de organisatie van een onthaalfunctie voor gezinnen in Gent. 

 • Het snel en concreet opnemen van jeugdhulpvragen met als richtsnoer om binnen de maand actie te ondernemen.

Het monitoringssysteem dat de Vlaamse overheid vanaf januari 2020 ter beschikking stelt, zal helpen om een analyse te maken: hoe vaak lukt het reeds om jeugdhulpvragen tijdig op te nemen, voor welke soort vragen lukt dit, waar liggen de pijnpunten, welke acties kan het netwerk Samen1Plan Gent daarvoor ondernemen?

Continuïteit:

Samen1Plan Gent streeft inzake continuïteit volgende principes na:

Gezinnen worden niet overgedragen maar opgevolgd vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Er is een duidelijk aanspreekpunt (persoon) voor het gezin, gecoördineerd vanuit een samenwerkingsverband, en dit ook in situaties van verontrusting.

Continuïteit wordt gewaarborgd in de trajecten via een aanpak en een aanbod dat flexibel en gedifferentieerd ingezet kan worden. 

Deze principes dienen op niveau van de stuurgroep van Samen1Plan Gent verder te worden geoperationaliseerd.

Regie bij het gezin:

Het gezin dient te ervaren dat er met de eigen vragen aan de slag wordt gegaan en dient mee de koers te kunnen bepalen. Dit binnen de lijnen die de gemandateerde voorzieningen of jeugdrechtbank eventueel hebben bepaald.

Bij meervoudige noden dienen de vragen gebundeld te worden in een gezinsplan, waarin duidelijk is voor het gezin en de betrokkenen wie wat opneemt in functie van welke vraag. Het verbindingsteam van Samen1Plan Gent is het werken met het gezinsplan aan het verkennen.

Krachtgericht en netwerkversterkend werken:

Het belang van krachtgericht en netwerkversterkend werken, wordt door iedere partner van Samen1Plan Gent onderschreven. Het is een uitdaging om zichtbaar te krijgen hoe zich dit vertaalt in de praktijk.

Visiematig is van belang:

 • Bij gezinnen in complexe leefomstandigheden worden moeilijkheden soms moeilijk benoemd en worden aanwezige krachten soms niet meer gezien. We kiezen binnen krachtgericht werken voor het omgekeerde: hulpverleners helpen om moeilijkheden te benoemen en krachten te blijven zien.

 • Binnen het krachtgericht werken wordt er dialooggestuurd te werk gegaan. De ervaringskennis van het gezin en de professionele kennis worden beiden ingezet en zijn beiden noodzakelijk om betekenisvolle hulp te kunnen bieden.

 • Er wordt gestreefd naar samenredzaamheid. De eigen kracht van het gezin dient als basis. Deze krachten dienen (h)erkend te worden, niet in het minst door de gezinnen zelf. Tegelijkertijd wordt er netwerkversterkend gewerkt. Ieder gezin heeft nood aan hulpbronnen in haar omgeving. Daar waar gezinnen dit netwerk verloren zijn, wordt er – met respect voor de redenen waarom ze dit netwerk verloren – gekeken hoe dit terug kan worden opgebouwd. Zowel het sociale netwerk als diverse organisaties/ diensten/ mensen op de 0de lijn zijn daarbinnen bijzonder relevant.

Subsidiariteit:

Samen1Plan Gent streeft naar de inzet van de minst ingrijpende hulpverlenings-/ondersteuningsvorm. Dit lijkt evident, maar kennis over en toegang tot de hulpverlenings- en ondersteuningsvormen die Gent rijk is, is daarvoor noodzakelijk en niet zomaar aanwezig.

Meerwaarde voor organisaties:

In de stappen die Samen1Plan Gent onderneemt, is het belangrijk dat de betrokken organisaties zelf de kar duwen, omdat zij zelf – onder meer via contacten met heel veel gezinnen – kunnen blijven aftoetsen of het stappen vooruit zijn.